Poučenie o právach dotknutých osôb

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú:

     a) účel spracúvania;

b)    kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; 

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; 

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; 

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; 

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; 


Formuláre žiadostí pre uplatnenie práv dotknutých osôb (DO)


1. právo na výmaz osobných údajov

2. právo na vylúčenie z automatického spracovania

3. právo namietať spracúvanie osobných údajov

4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

5. právo na opravu osobných údajov

6. právo na prenosnosť osobných údajov

7. právo na prístup k osobných údajov