Trnavský Bid Book otvoril aktuálnu tému

Prelistujte si 60- stranový projekt, ktorým sa Trnava uchádzala o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Bid Book je sumárom myšlienok a kultúrnych vízií mesta a odpovedá na 40 veľmi konkrétnych otázok.  Naše úsilie sme sústredili okolo aktuálnej a dôležitej európskej témy: TICHO.

“Ticho je najsilnejšia reakcia, akú dnes môžeme prejaviť.” Toto motto tvorilo jadro trnavského projektu a je základnou myšlienkou, na ktorej sme stavali celý obsah kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Dnes totiž všetci čelíme dobe, kedy sa v neustálom príleve dát strácame v dezinformáciách a falošných správach.  Obzvlášť v online priestore sa šíria myšlienky, ktoré prinášajú do nášho životného priestoru neznášanlivosť, nedostatok tolerancie a ohrozujú princípy európskej demokracie.   Našim cieľom bolo znovuobjaviť ticho ako základný komponent debaty. Dáva priestor tomu druhému prehovoriť.  Ticho však nie je pasivita ani nezáujem, ticho je aktívny postoj. Neokomentujem, nezdieľam bezmyšlienkovite
akýkoľvek obsah. Stíšenie sa je tiež dôležité pri vnímaní umenia, prírody, hodnôt, seba samého aj medziľudských vzťahov. Aj v divadle prichádzajú najsilnejšie emócie práve v okamihoch úplného ticha. Silu ticha nám dnes opäť ukazuje i príroda, ktorej ochrana je najväčšou výzvou, pred ktorou ako civilizácia stojíme. Ticho je jednou z najpotrebnejších hodnôt, v ktorej sa dokážeme v Európe zjednotiť bez ohľadu na našu národnosť, štátnu príslušnosť, rod, politické či náboženské presvedčenie, s cieľom aktívne vykročiť oproti výzvam, pred ktoré nás stavia súčasný svet.

Práve Trnavu vnímame ako mesto, ktoré má k tichu čo povedať.  Z európskeho pohľadu sme provinčné mesto ležiace na poliach v strede Európy, ktoré má ticho a pokoj doslova vo svojej DNA.  Naše mesto vzniklo historicky na križovatke ciest a obyvatelia starej Trnavy sa museli v spleti viacerých európskych jazykov naučiť dorozumievať aj bez slov. Ticho tu prebýva v dlažbách historických ulíc, v zachovalých stredovekých hradbách, v múroch početných kostolov. Ticho je prirodzene súčasť nášho trnavského naturelu.

Programový koncept kandidatúry

Kultúrny program Trnavy sa významne opiera o rolu ticha v umení, v spájaní ľudí a v konverzácii. Počas roka, kedy by sa Trnava stala Európskym hlavným mestom kultúry, by mali obyvatelia a návštevníci Trnavy príležitosť prehĺbiť svoje vnímanie sveta, svoj vzťah k životnému prostrediu, ako i jeden k druhému prostredníctvom umenia a kultúry. Programová skladba by obsahovala stovky kultúrnych a umeleckých projektov od aktivít malých lokálnych komunít až po vysoko kvalitné umelecké produkcie s medzinárodnou účasťou. Plánovali sme zorganizovať festival vizuálnych a performatívnych umení KORPUS, spirituálny festival SILENCESPHERE a multimediálny festival Lovely Experience. Základnú programovú líniu dopĺňa interaktívny umelecký projekt pre základné školy Art Ninjas Week, projekt pre seniorov Lone Lines, ktorý pracoval s témou samoty, komunitný projekt Pod balkónmi, ktorý spájal umenie s témou susedstva, špecifický odborný projekt zameraný na ochranu demokracie a rezidenčný program pre mladých novinárov. Súčasťou projektu bolo tiež vybudovanie permanentnej umeleckej výstavy v plenéri v troch okresoch tvoriacich trnavský kraj (Trnava, Piešťany, Hlohovec) - verejnej umeleckej cesty v prírode s názvom ART AZIMUTH. Tému ticha sme začali aj na webovej stránke https://zdielajticho.sk/.

Investície do ľudí, nie do múrov

Našou prioritou v kandidačnom projekte na EHMK 2026 neboli len kultúrne podujatia, ale najmä investície do ľudského kapitálu - do rozvoja jednotlivcov a komunít, ktorí ako jediní môžu byť nositeľmi udržateľného rozvoja mestskej kultúry. Do centra svojho kandidačného projektu sme postavili tzv. budovanie kapacít. Plánovali sme revidovať svoju grantovú schému pre kultúru, poskytovať atraktívne zázemie, ako aj digitálny priestor pre kultúrnych aktérov, podporovať ich profesionalizáciu a pomáhať im nadväzovať medzisektorovú a nadregionálnu spoluprácu. V praxi to znamená realizáciu tréningov, školení, zahraničných stáží, workshopov, spoluprác a praktických výmien skúseností so zahraničnými partnermi.  

Rozpočet a plánované rekonštrukcie

Mesto Trnava vo svojom kandidačnom projekte predložilo celkový rozpočet Európskeho hlavného mesta kultúry vo výške 30 miliónov Eur na bežné výdavky a 53 miliónov Eur na kapitálové výdavky. Tieto financie mali pochádzať z viacerých zdrojov - z európskeho, štátneho, miestneho i súkromného sektora. Ohľadom rozvoja kultúrnej infraštruktúry sme v projekte uvažovali o štyroch objektoch - rekonštrukcii budovy Cukrovaru, kúpe a rekonštrukcii Domu kultúry, vybudovaní nového Detského divadla a rekonštrukcii Kina Hviezda.  Na prípravu kandidatúry na EHMK bolo z rozpočtu mesta dosiaľ vyčlenených 100 tisíc Eur.

Ideme ďalej aj bez titulu

Ďakujeme všetkým, čo sa podieľali na tomto jedinečnom projekte, či už vo fáze výskumu, analýz, konzultácií, samotného písania, prekladu či pracovali na vizuálnej stránke. Ďakujeme i kultúrnym aktérom a občanom, ktorí sa minulý rok aktívne zapojili do facilitovaných diskusií a preukázali záujem partnersky sa zúčastňovať kultúrneho rozvoja. Aj keď medzinárodná porota nevybrala Trnavu do druhého kola, kandidatúra na EHMK priniesla mestu veľmi dôležité stimuly. Rozbehla sa spolupráca mesta s krajom, kultúrnymi subjektmi a jednotlivcami, pripravili sme historicky prvú kultúrnu stratégiu Trnavy, ktorú v decembri 2020 mestské zastupiteľstvo schválilo. 
Bid Book, ktorý tu nájdete, je spoločným dielom nás - Trnavčanov a určite naše mesto posunie vpred. Potichšie, ako sme plánovali, ale možno o to autentickejšie a vnímavejšie k sebe navzájom.


Trnavský Bid Book otvoril aktuálnu tému

Trnavský Bid Book otvoril aktuálnu tému